Úvod  |  Publikace  |  Odborné články

Odborné články

Celkem záznamů: 16  |  Počet stran: 3

K problematice Cloud computing a osobní údaje

01.05.12

ČLÁNEK - Samotný koncept technologie je znám již přes padesát let, samo její označení již asi patnáct let; s rozvojem příslušného odvětví stále více subjektů přemisťuje svoje data a zdroje z vlastní (in-house) výpočetní techniky a od... Více

Nová úprava preventivní péče - Pracovnělékařské služby a posuzování...

15.04.12

ČLÁNEK - Dne 1. 4. 2012 nabyl účinnosti nový zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, který upravuje mimo jiné pracovnělékařské služby (dříve závodní preventivní péče) a posuzování zdravotní způsobilosti osob ucházejících se o... Více

Povinnost mít kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu...

01.04.12

ČLÁNEK - Hlavním cílem novely zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti provedené zákonem č. 1/2012 Sb. s účinností od 5. ledna 2012 je především zabránit zaměstnávání neoprávněně pobývajících cizinců ze třetích zemí. Úkolem novely je tak (mimo... Více

K pracovnímu poměru na dobu určitou – novela zákoníku práce ve světle...

01.03.12

ČLÁNEK - Jednou z významnějších změn, kterou přinesla novela zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, provedená zákonem č. 365/2011 Sb., s účinností od 1. ledna 2012 je právní úprava pracovního poměru na dobu určitou. Jedním z hlavních... Více

Nový směr výkladu ust. 196a odst. 3 ObchZ ve světle judikatury NS ČR

25.02.12

V únoru 2012 vydal velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky docela průlomové rozhodnutí, týkající se nejen v právní obci tolik diskutovaného ustanovení § 196a obchodního zákoníku. Cílem tohoto... Více

Veřejné zakázky a prokazování kvalifikace dodavatele prostřednictvím...

17.02.12

ČLÁNEK - Řada zadavatelů a také dodavatelů je postavena před otázku, jak posuzovat a v jakém rozsahu využít referenci, kterou získal dodavatel při plnění veřejné zakázky jako člen sdružení. Zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění... Více