Úvod  |  Publikace  |  Novinky

Příspěvek státu na nájemné podnikatelům (program „Covid- Nájemné“)

8. červen 2020

Vláda České republika projednala dotační program připravený Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pod názvem „COVID – Nájemné“. Uvedený program má pomoci podnikatelům, kterým byl mimořádnými opatřeními v důsledku pandemie Covid- 19 zakázán prodej zboží nebo služeb v provozovnách a tím byla snížena jejich schopnost platit sjednané nájemné. Dotační program musí být ještě notifikován Evropskou komisí.

Cílem programu „COVID- Nájemné“ je přispět na nájemné podnikatelům dotčeným mimořádnými opatřeními. Podstatou programu je, že stát přispěje dotčeným podnikatelům částkou ve výši 50 % sjednaného nájemného, a to za podmínky, že se pronajímatel a nájemce dohodnou, že pronajímatel sníží nájemci nájemné za rozhodné období o 30 % původně sjednané částky. Tato podmínka nemusí být splněna, pokud je pronajímatelem stát. Rozhodným obdobím a tedy obdobím, za které může nájemce žádat o příspěvek, je druhé čtvrtletí roku 2020, tedy duben až červen 2020. V případně, že nájemní vztah bude ukončen před 30. červnem 2020, bude žadatel moci žádat o podporu pouze za poměrnou část, po kterou nájemní vztah trval. Výše příspěvku za uvedené tříměsíční období může činit maximálně 10.000.000 Kč.

Podporu budou moci čerpat podnikatelé (fyzické i právnické osoby), kteří podnikají v pronajaté provozovně a kteří nemohli prodávat své zboží a služby alespoň v části období mezi 13. březnem a 30. červnem 2020. O dotaci budou moci požádat i podnikatelé, kteří fungovali v omezeném provozu a prodávali přes výdejní okénko, rozvoz nebo přes e- shop. Podpora se bude vztahoval na nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy a pachtovní smlouvy uzavřené před 12. březnem 2020. O podporu nebudou moci žádat podnikatelé, kteří si pronajímají prostory od spřízněné osoby.

Podmínkou pro poskytnutí podpory je, že žadatel nemá žádné nedoplatky vůči vybraným institucím (např. Finančnímu úřadu, ČSSZ, zdravotním pojišťovnám atd.). Další podmínkou pro poskytnutí podpory je, že žadatel uhradil před podáním žádosti o podporu alespoň 50 % rozhodného nájemného. Pokud je pronajímatelem stát, je žadatel povinen před podáním žádosti uhradit 80 % nájemného za měsíce duben až červen 2020. Žadatel může žádat o podporu i pro více provozoven. K pronajímané provozovně může být podána jen jedna žádost o podporu. Výjimkou je, pokud v jedné provozně v rámci své podnikatelské činnosti působí více nájemců. Potom je každý z nájemců oprávněn žádat pouze o poměrnou část podpory.

Předpokládá se, že k notifikaci programu Evropskou komisí by mělo dojít do poloviny června 2020. Pokud se tak stane, žádosti o podporu bude možné podávat od poloviny června do konce srpna 2020.

JUDr. Monika Vášková

advokát

HOLEC, ZUSKA & Partneři