Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

1. Úvod; správce a jeho kontaktní údaje

Advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI advokátní s.r.o., IČO: 07759, se sídlem Radlická 1c/3185, 150 00 Praha 5, Česká republika (dále jen „Advokátní kancelář“) coby správce osobních údajů respektuje soukromí osob a ctí ochranu osobních údajů. Z uvedeného důvodu si přeje prostřednictvím tohoto sdělení informovat fyzické osoby, které jsou klienty či dodavateli Advokátní kanceláře, příp. jejich zástupci, uchazeči o zaměstnání v Advokátní kanceláři, návštěvníci webových stránek Advokátní kanceláře nebo třetí osoby, coby subjekty údajů (dále jen „subjekty údajů“) o tom, jak Advokátní kancelář při své činnosti nakládá s jejich osobními údaji, zejména jaké údaje jsou zpracovávány a k jakým účelům.

Má-li subjekt údajů jakékoliv dotazy týkající se tohoto sdělení či týkající se shromažďování, zpracování a ochrany jeho osobních údajů, může kontaktovat Advokátní kancelář na tel. čísle +420 296 325 235, na emailové adrese gdpr@holec-advokati.cz nebo na adrese sídla Advokátní kanceláře.

2. Zpracovávané údaje a účel zpracování včetně právního základu

Poskytnuté a případně později vzniklé osobní údaje jsou zpracovány a použity pouze v souladu s účelem stanoveným v tomto informačním sdělení o zpracování a ochraně osobních údajů.

Klienti

Advokátní kancelář poskytuje své právní služby klientům na základě smlouvy o poskytování právních služeb, která je právním základem pro zpracování osobních údajů klientů. Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta (dále jen „klient„), která vyplývá z výše uvedené smlouvy, a to v rozsahu, který je nezbytný pro účely naplnění smlouvy uzavřené mezi klientem a Advokátní kanceláří. Advokátní kancelář poskytnuté osobní údaje a osobní údaje případně později vzniklé v průběhu spolupráce s klientem používá a zpracovává za účelem řádného poskytování svých služeb a plnění souvisejících smluvních a zákonných povinností coby poskytovatele právních služeb a daňového subjektu.

Advokátní kancelář u klientů zpracovává údaje v rozsahu nezbytném pro poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem. S ohledem na konkrétní poskytovanou právní službu Advokátní kancelář zpracovává údaje klientů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení, e-mailová adresa, rodinný stav a rodinná situace, finanční situace, bankovní účet, údaje o probíhajících / ukončených / hrozících soudních / exekučních / správních řízeních, údaje o případných trestních řízeních a trestních věcech, údaje z dokumentů předložených klientem, popř. video/audio nahrávky, a další osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy s klientem.

Třetí osoby

Advokátní kancelář v souvislosti s poskytováním svých právních služeb klientům zpracovává osobní údaje třetích osob (např. smluvní strany/protistrany klientů), a to v rozsahu, který je nezbytný pro účely naplnění smlouvy uzavřené mezi klientem a Advokátní kanceláří. Advokátní kancelář získává osobní údaje třetích stran prostřednictvím svých klientů, třetích osob, soudů a ze soudních spisů, správních úřadů, svědků, znalců, veřejných rejstříků, veřejně přístupných informací (např. internet). Takto získané osobní údaje třetích osob Advokátní kancelář používá a zpracovává za účelem oprávněného zájmu správce, kterým je řádné plnění smlouvy o poskytování právních služeb uzavřené s klientem a dále plnění souvisejících právních povinností vyplývajících z předpisů upravujících výkon advokacie.

Osobní údaje zpracovávané u třetích osob mohou zahrnovat jejich jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení, e-mailová adresa, rodinný stav a rodinná situace, finanční situace, bankovní účet, údaje o probíhajících / ukončených / hrozících soudních / exekučních / správních řízeních, údaje o případných trestních řízeních a trestních věcech.

Uchazeči o zaměstnání

Advokátní kancelář v souvislosti s hledáním nových zaměstnanců zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání získané z jejich životopisů a případného dalšího průběhu přijímání do zaměstnání, a to pouze za účelem případného uzavření pracovní smlouvy s uchazečem a plnění zákonných povinností Advokátní kanceláře coby potenciálního zaměstnavatele.

Zpracovávané osobní údaje uchazečů o zaměstnání zahrnují jejich jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, trvalý/přechodný pobyt, kontaktní adresa, telefonní číslo, emailová adresa, další osobní údaje obsažené v jejich životopisech (například vzdělání, znalost cizích jazyků, odborné znalosti a dovednosti, předchozí zaměstnání, případně fotografie uchazeče).

Dodavatelé

Advokátní kancelář za účelem provozování své činnosti spolupracuje s dodavateli. V této souvislosti Advokátní kancelář zpracovává poskytnuté či později vzniklé osobní údaje dodavatelů (fyzických osob) a zástupců dodavatelů pouze za účelem řádného plnění smluv s dodavateli a plnění souvisejících zákonných povinností coby klienta a daňového subjektu.

Osobní údaje zpracovávané u dodavatelů a jejich zástupců zahrnují jejich jméno, příjmení a kontaktní údaje (telefonní číslo, emailová adresa), a u dodavatelů dále datum narození, adresu trvalého pobytu, adresu sídla, IČO, DIČ, čísla bankovních účtů a údaje o přijatém a poskytnutém plnění.

Návštěvníci webových stránek

Návštěvníci těchto webových stránek (dále jen „návštěvníci“) nemusí v případě, že chtějí tyto webové stránky využít, zadávat žádné osobní údaje. Servery Advokátní kanceláře automaticky shromažďují běžné informace týkající se internetových událostí. Jedná se například o typ prohlížeče a jeho verzi, použitý operační systém, webovou stránku, z níž je webová stránka Advokátní kanceláře navštívena, zobrazené podstránky webových stránek Advokátní kanceláře, datum a čas přístupu, adresu internetového protokolu (IP adresa), poskytovatele internetových služeb apod. Advokátní kancelář používá výše uvedené údaje za účelem oprávněného zájmu Advokátní kanceláře, kterým je zpřístupnění své webové stránky, zjištění a vyřešení potenciálních technických problémů a zabránění případnému zneužívání obsahu internetových stránek Advokátní kanceláře. Navíc Advokátní kancelář používá tyto údaje pouze v anonymní podobě, tj. bez možnosti identifikace uživatele, a to pro statistické účely a za účelem zlepšení webových stránek.

Rozhodnou-li se návštěvníci dobrovolně vložit své osobní údaje, pak webové stránky Advokátní kanceláře shromažďují vložené osobní údaje. Mezi tyto údaje patří, mimo jiné, jméno, pracovní zařazení, adresa společnosti, emailová adresa a telefonní či faxové číslo. Advokátní kancelář tyto údaje využije pouze k účelům uvedeným tam, kde byly poskytnuty. Je-li to v zájmu návštěvníků Advokátní kancelář smí použít uvedené informace k tomu, aby se s návštěvníky spojila či k dokonalejšímu zjištění potřeb návštěvníků a následnému zlepšení služeb Advokátní kanceláře.

Cookies

Tyto webové stránky využívají soubory cookie, aby webové stránky přizpůsobily potřebám svých návštěvníků. Cookie je textový soubor/kód, který webové stránky uloží na pevný disk návštěvníků při vstupu na tyto webové stránky. Soubor cookie obecně obsahuje název domény, ze které byl odesílán soubor cookie, informace o věku souboru cookie a alfanumerický identifikátor. Tento soubor rozšiřuje funkce dostupné na webových stránkách či umožňuje přesnější analýzu jejich využití. Tyto webové stránky/server mohou kupříkladu vytvořit soubor cookie, díky kterému nebudou návštěvníci muset při návštěvě těchto webových stránek opakovaně zadávat heslo či jinou informaci. Bez ohledu na způsob použití však soubory cookie nebudou shromažďovat osobně určitelné identifikační údaje. Informace uložené v souborech cookie Advokátní kancelář nepoužívá k identifikaci návštěvníků a ani nejsou kombinovány s jinými osobními údaji, které by mohly být poskytnuty Advokátní kanceláři samotnými návštěvníky. Návštěvníci mohou nastavit svůj webový prohlížeč, aby tyto soubory/cookie buď přijímal nebo odmítal. Pokud se rozhodnou je odmítat, nebudou však moci plně využít interaktivní prvky, které tyto webové stránky obsahují.

Obecně

Advokátní kancelář nezpracovává tzv. zvláštní kategorie osobních údajů, tj. údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a dále genetické údaje, biometrické údaje za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údaje o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby (dále jen „citlivé údaje“), s výjimkou:

(i)  případných osobních údajů o zdravotním stavu v pracovnělékařské oblasti (např. v souvislosti se vstupní lékařskou prohlídkou, nebo s lékařskými posudky o schopnosti vykonávat určitou práci, či o pracovních úrazech nebo nemocech z povolání);

(ii)  případů, kdy je zpracování citlivých údajů v návaznosti na poskytování právních služeb Advokátní kanceláří klientovi nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pokud soudy jednají v rámci svých soudních pravomocí.

3. Práva subjektů údajů

Subjekty údajů berou na vědomí, že poskytnutí osobních údajů Advokátní kanceláři je dobrovolné, nicméně je nezbytné pro výše uvedené účely. V případě neposkytnutí osobních údajů není možné výše uvedené účely realizovat.

Subjektům údajů náleží ohledně jejich osobních údajů následující práva:

–  právo přístupu k jejich osobním údajům a právo získat informace o zpracování jejich osobních údajů, které nevyplývají z tohoto informačního sdělení;

–  právo od Advokátní kanceláře coby správce osobních údajů požadovat, aby:

o  opravila nepřesné a doplnila neúplné osobní údaje;

o  vymazala osobní údaje ve stanovených případech, např. z důvodu, že byly zpracovávány v rozporu s právními předpisy nebo již nejsou pro Advokátní kancelář potřebné;

o  omezila zpracování osobních údajů subjektu (tj. aby Advokátní kancelář v zásadě pouze osobní údaje uchovávala a je jinak nezpracovávala) ve stanovených případech, tj. z důvodu, že byly zpracovávány v rozporu s právními předpisy, nebo namítá-li subjekt údajů jejich nepřesnost, či nepotřebuje-li je Advokátní kancelář, ale subjekt údajů je požaduje;

–  právo na přenositelnost osobních údajů, které Advokátní kanceláři poskytly a které Advokátní kancelář zpracovává automatizovaně, tedy na získání těchto osobních údajů, příp. jejich předání dalšímu správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;

–  právo podat stížnost u dozorového úřadu, např. v rámci České republiky u Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR, zjistí-li nebo domnívají-li se, že zpracování jejich osobních údajů je prováděno v rozporu s právními předpisy;

–  v případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů, právo tento souhlas kdykoliv odvolat, aniž je dotčena zákonnost dřívějšího zpracování provedeného před odvoláním souhlasu;

–  v případě zpracování osobních údajů z titulu oprávněných zájmů Advokátní kanceláře (např. přímý marketing), právo namítat takové zpracování.

Pro uplatnění veškerých výše uvedených práv, jakož i v případě jakýchkoliv otázek a stížností týkajících se zpracování osobních údajů, mohou subjekty údajů kontaktovat Advokátní kancelář na tel. čísle +420 296 325 235, na emailové adrese gdpr@holec-advokati.cz nebo na adrese sídla Advokátní kanceláře.

4. Místo uložení osobních údajů a zavedená vhodná technická a organizační opatření

Advokátní kancelář udržuje odpovídající administrativní, technické a fyzické ochranné prostředky na zabezpečení osobních údajů proti náhodnému nebo nezákonnému zničení, náhodné ztrátě, neoprávněnému pozměnění, neoprávněnému poskytnutí nebo přístupu, zneužití či jakékoliv jiné nezákonné formě zpracování osobních údajů.

Osobní údaje jsou uloženy v elektronické podobě v kontrolovaném a chráněném prostředí, zajištěné nejmodernějším hardwarem a softwarovými systémy na ochranu údajů a/nebo v tištěné podobě s maximálním zabezpečením proti přístupu neoprávněných osob.

5. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

Advokátní kancelář používá a uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelů stanovených v tomto informačním sdělení. Následně je s osobními údaji naloženo dle platné právní úpravy, zejm. dle zákona č. 85/1996 Sb., zákon o advokacii, zákona č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a Nařízení GDPR.

Doba zpracování osobních údajů klientů a třetích osob je určena dobou platnosti smlouvy s klienty. Osobní údaje zaměstnanců jsou zpracovány po dobu trvání zaměstnaneckého vztahu ke správci a je-li to nezbytné, i po krátkou dobu (max. 1 rok) po zániku zaměstnaneckého vztahu. U úspěšných uchazečů o zaměstnání se předložené životopisy a další dokumenty stávají součástí osobního spisu zaměstnance. Životopisy neúspěšných uchazečů jsou uchovávány pro účely případného pozdějšího oslovení zájemce maximálně po dobu jednoho roku po zaslání životopisu či ukončení přijímacího řízení, a poté jsou skartovány či jinak likvidovány. Doba zpracování osobních údajů dodavatelů, příp. jejich zástupců, je určena dobou platnosti smlouvy s dodavateli.

6. Předání osobních údajů třetím osobám

Osobní údaje, které Advokátní kancelář shromažďuje o subjektu údajů, dále neposkytuje třetím osobám, s výjimkou případů popsaných v tomto informačním sdělení nebo případů, kdy o tom Advokátní kancelář subjekt údajů jinak výslovně informuje.

Za účelem svého řádného fungování Advokátní kancelář případně sdílí osobní údaje dodavatelů s externí účetní společností. K osobním údajům zpracovávaným Advokátní kanceláří mohou mít výjimečně nahodilý přístup správci IT systémů či poskytovatelé obdobných IT služeb. Advokátní kancelář smí předat osobní údaje svých klientů dalším příjemcům dle potřeb a pokynů klientů (např. překladatelské agentuře).

Advokátní kancelář v této souvislosti prohlašuje, že si pečlivě vybírá své dodavatele, subdodavatele a jiné smluvní partnery, a pouze spolehlivým partnerům předává osobní údaje v nezbytném rozsahu. Od zpracovatelů osobních údajů navíc smluvně vyžaduje, aby osobní údaje zpracovávali výhradně v souladu s jejími pokyny a je-li to nezbytné pro poskytování služeb nebo pro plnění zákonných požadavků. Advokátní kancelář od nich rovněž vyžaduje, aby zavedli náležitá opatření na ochranu zabezpečení a důvěrnosti osobních údajů.

Advokátní kancelář rovněž poskytuje osobní údaje státním a jiným veřejným orgánům:

(i)  pokud to od ní vyžaduje zákon;

(ii)  v reakci na požadavek soudů, orgánů činných v trestním řízení nebo jiných veřejných orgánů; nebo

(iii)  pokud se Advokátní kancelář domnívá, že takové poskytnutí je nezbytné pro zabránění fyzické újmě, škody nebo finanční ztrátě.

Advokátní kancelář nezpřístupňuje osobní údaje příjemcům ve třetích zemích ani v rámci mezinárodních organizací.

7. Aktualizace informací

Toto informační sdělení může být kdykoliv aktualizováno v důsledku změn postupů Advokátní kanceláře pro zpracování a ochranu osobních údajů. Advokátní kancelář umístí na své webové stránky oznámení, kterým bude subjekty údajů informovat o všech významných změnách tohoto sdělení.

Advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & Partneři, 25. května 2018

Formulář žádosti subjektu údajů: Žádost ve formátu .doc

error: