Jan Dudák

Jan Dudák

Veřejné zakázky, správní právo, sporová agenda

Jan Dudák vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a je advokátem, trvale spolupracujícím s advokátní kanceláří HOLEC, ZUSKA & Partneři.

V advokátní kanceláři HOLEC, ZUSKA & Partneři působí od roku 2014, kdy nastoupil na pozici advokátního koncipienta. Ještě před příchodem do této advokátní kanceláře si stihl vyzkoušet práci v advokacii v několika jiných pražských advokátních kancelářích, kde rovněž získával cenné praktické zkušenosti. Již v době před svým absolutoriem na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (2013) pracoval jako praktikant v jedné z předních mezinárodních advokátních kanceláří, ve které se věnoval zejména oblasti práva nemovitostí, obchodního, pracovního a správního a zdokonaloval si nejen své dovednosti v oboru právním, ale i znalosti cizích jazyků, včetně odborné právní terminologie. Advokacii zůstal věrný i poté, přičemž převážnou část své právní praxe na pozici advokátního koncipienta strávil právě u HOLEC, ZUSKA & Partneři, kde se podílel na mnoha významných projektech a své poznatky dále rozvíjel. Svoji povinnou tříletou praxi advokátního koncipienta pak, i díky těmto zkušenostem, úspěšně završil složením advokátních zkoušek (2016) a stal se advokátem (2017), zapsaným v seznamu vedeném Českou advokátní komorou.

Jan se po celou dobu svého působení v advokacii (od 2013) věnuje jak oborům práva soukromého (zejména obchodního, občanského a pracovního), tak veřejného (zejména správního včetně práva životního prostředí), popř. oblastem jdoucím napříč oběma obory (např. právu insolvenčnímu či zadávání veřejných zakázek). Vedle obecného právního poradenství, sepisování smluv, právních rozborů a stanovisek a různých dalších právních činností se zaměřuje zvláště na problematiku řešení sporů, včetně vyjednávání mimosoudních dohod, jakož i na zastupování klientů v řízeních před úřady nebo soudy, a to ve věcech civilních, správních i trestních. Ke svým zkušenostem ohledně procesního zastupování si může připsat již celkem širokou paletu úkonů v řízení před vrcholnými soudními instancemi, ať už jde o dovolací řízení před Nejvyšším soudem, řízení o kasačních stížnostech před Nejvyšším správním soudem či řízení o ústavní stížnosti před Ústavním soudem.

Jan poskytoval právní poradenství mj. mnohým veřejnoprávním subjektům, předně univerzitám, veřejným výzkumným institucím, krajům, městům a obcím, organizačním složkám státu a dalším veřejnoprávním subjektům a podílel se na mnoha významných projektech, zejména ve výzkumu a vývoji, včetně vyjednávání a sepisování smluv, a to i v rámci spolupráce veřejného a soukromého sektoru, popř. projektů mezinárodních. Vzhledem k tomu, že se nezřídka kdy jednalo o projekty financované z různých dotačních programů či v rámci státní podpory výzkumu, vývoje a inovací, disponuje skvělou právní erudicí v oblasti poskytování dotací, včetně podpory ze strukturálních fondů EU, a ve věcech týkajících se nakládání s veřejnými financemi obecně.

Jan běžně poskytuje poradenství též klientele z řad podnikatelů, zvláště německy mluvící, především v obchodních, korporátních a pracovněprávních záležitostech, přičemž se rovněž podílel mj. na zakládání a přeměnách obchodních korporací a vyjednávání nejrůznějších obchodních kontraktů.

Vedle českého jazyka (mateřština) ovládá angličtinu a němčinu.

  • Evidenční číslo ČAK: 17310
  • IČO: 05682461
  • ID datové schránky: imhajgg
error: