Nový směr výkladu ust. 196a odst. 3 ObchZ ve světle judikatury NS ČR

error: