Úvod  |  Publikace  |  Novinky

Bodový systém a cizinci

10. únor 2007

U cizinců - držitelů řidičského průkazu vydaného v České republice se postupuje stejně jako u ostatních občanů České republiky

V naší společnosti pracuje řada zahraničních manažerů. Vztahuje se před nedávnem zavedený tzv. „bodový systém“ upravený zákonem o provozu na pozemních komunikacích i na cizince?

Ano, přestože se setkáváme i s mylnými představami části veřejnosti, že se bodový systém na cizince s řidičskými průkazy vydanými v zahraničí nevztahuje.

Bodový systém je zaveden poslední velkou novelou zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb. ze září roku 2005 s účinností od 1. července 2006 Počítá vedle jiných sankcí i s udělováním bodů řidičům s tím, že po dosažení 12 bodů řidič pozbývá právo k řízení motorových vozidel na území České republiky po dobu nejméně jednoho roku. Bodový systém se vztahuje i na cizince, ať už v České republice řídí motorové vozidlo na základě českého řidičského průkazu, mezinárodního řidičského průkazu nebo řidičského průkazu vydaného cizím státem, byť by Českou republikou pouze projížděli.

Rozdíl je pouze v tom, jakým způsobem se body evidují a zda a kdy lze řidiči, který dosáhl počtu 12 bodů odejmout řidičský průkaz, případně kdy pozbývá oprávnění řídit motorová vozidla na území České republiky.

U cizinců - držitelů řidičského průkazu vydaného v České republice se postupuje stejně jako u ostatních občanů České republiky - držitelů řidičského průkazu vydaného v České republice. Příslušný obecní úřad s rozšířenou působností eviduje v centrálním registru řidičů udělené body, a to na základě doručení pravomocného rozhodnutí orgánu příslušného k projednání přestupku (včetně oznámení Policie ČR nebo městské policie o uložení pokuty v blokovém řízení). Příslušným obecním úřadem bude zpravidla obecní úřad, který řidičský průkaz vydal. Po dosažení 12 bodů příslušný obecní úřad oznámí tuto skutečnost řidiči, vyzve jej k odevzdání řidičského průkazu a po 5 dnech od doručení tohoto oznámení ztrácí řidič oprávnění řídit v České republice motorová vozidla. Řidič, jenž takto pozbyl řidičské oprávnění, může požádat o vrácení řidičského oprávnění nejdříve po uplynutí jednoho roku. Ode dne vrácení řidičského oprávnění potom podléhá řidič novému hodnocení a příslušný obecní úřad tedy všech 12 bodů řidiči odečte.

U cizinců - držitelů řidičského průkazu Evropských společenství, řidičského průkazu vydaného cizím státem nebo mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem, je situace poněkud odlišná. Udělené body registruje v registru řidičů rovněž příslušný obecní úřad s rozšířenou působností na základě jemu doručených oznámení a pravomocných rozhodnutí, příslušným však bude zpravidla ten obecní úřad s rozšířenou působností, v jehož obvodě došlo ke spáchání dopravního přestupku. Po dosažení hranice 12 udělených bodů ztrácí takový řidič oprávnění řídit motorová vozidla na území České republiky po dobu jednoho roku. Příslušný obecní úřad, který učiní do registru řidičů záznam o dosažení 12 bodů u takového řidiče, oznámí tuto skutečnost řidiči a Ministerstvu dopravy, které o této skutečnosti uvědomí orgán státu, který řidičské oprávnění řidiče vydal.

V tomto případě se ale jedná přece jen o poněkud odlišnou situaci než v případě dosažení 12 bodu řidičem řídícího v České republice na základě řidičského průkazu vydaného v České republice (tento je povinen řidičský průkaz odevzdat a teprve po uplynutí jednoho roku může žádat o jeho vrácení). Řidič v České republice řídící motorová vozidla na základě řidičského průkazu vydaného cizím státem po dosažení hranice 12 bodu pouze ztrácí oprávnění v České republice řídit motorová vozidla po dobu jednoho roku, svůj řidičský průkaz bez dalšího odevzdávat nemusí.

Znamená to tedy, že Policie ČR může cizinci, který v České republice pozbyl oprávnění řídit motorová vozidla a který tento zákaz poruší tím, že v České republice i nadále motorové vozidlo řídí, odebrat jeho řidičský průkaz vydaný cizím státem?

Ano, jakkoliv se to může na první pohled zdát překvapivé, i toto je v zásadě možné.

Ustanovení §118a a §118b zákona o silničním provozu v aktuálním znění lze vykládat tak (zatím se zdá, že Ministerstvo dopravy se rovněž kloní k tomuto výkladu), že policista může v takovém případě zadržet řidičský průkaz nebo řidiči zabránit v další jízdě tím, že nařídí odstavení vozidla na nejbližším vhodném místě. Se zadržováním zahraničních řidičských průkazů navíc tento zákon výslovně počítá. V jeho ustanovení § 118b odst. 4 je totiž uvedeno, že v případě zadržení řidičského průkazu cizinci nemajícímu trvalý nebo přechodný pobyt v České republice, zašle Policie ČR zadržený řidičský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa spáchání přestupku. Obecní úřad jej poté neprodleně zašle příslušnému orgánu státu, který řidičský průkaz vydal.


Matej Kliman
Advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & Partneři